ຄິດໄລ່ຫາຄ່າໄຟຟ້າ ປະຈຳປີ V2

ເລກຈົດຄັ້ງນີ້:
ເລກຈົດຄັ້ງກ່ອນ:
ຕົວຄູນ:
ພະລັງງານໃຊ້ໃນເດືອນ: ---
ປະເພດການຊົມໃຊ້ (Kw) ຈຳນວນໃຊ້ຕົວຈິງ (Kw) ລາຄາຕໍ່ Kw (ກີບ/Kw) ລາຄາ (ກີບ)
0-25 348
26-150 414
>150 999
ລວມ: ---
ຄ່າເຊົ່າໝໍ້ນັບໄຟ: ປະເພດ
---
ພາສີ: 10% ---
ໜີ້ຄ້າງຈ່າຍ:
ລວມທັງໝົດ: ---
ພັດທະນາໂດຍ: ກ້ຽວລຳພອນ ສຸວັນລິດ ຫລານ ລຸງໂອ້ດ