ຄີດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າ ຜ່ານຫນ້າເວັບ ແລະມືຖື

ຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າ ຜ່ານຫນ້າເວັບມີ 2 ເວີຊັນຄື
ພັດທະນາໂດຍ: ແສງໄຊ ໄຊຍະຈັກ ແລະ ພັດທະນາໂດຍ: ກ້ຽວລຳພອນ ສຸວັນລິດ